Amphora ovalis, diakinesis

Amphora ovalis, diakinesis:
move the button to focus through the cell